ZADZWOŃ
Wiedza to skarb
Edukacja
Edukacja

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.) („u.ś.u.d.e.”). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem Umowy.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

I. Postanowienia ogólne.

 1.  Regulamin określa  warunki  świadczenia  usług  szkoleniowych  przez  firmę  Face-Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zarejestrowana, pod numerem KRS 0000676274, NIP: 5223091060, REGON 367200418, z adresem: ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa oraz postępowanie reklamacyjne. Regulamin określa także warunki zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. Każdy Klient zamawiając usługę szkoleniową przez przesłanie zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

II. Podstawowe definicje.

 1. Organizator - Face-Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zarejestrowana, pod numerem KRS 0000676274, NIP: 5223091060, REGON 367200418, z adresem: ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 3. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę z Organizatorem, w tym także Konsument (dalej zwany również Uczestnikiem).
 4. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę z Organizatorem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm., „k.c.”)).
 5. Zgłoszenie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy z Organizatorem o przeprowadzenie szkolenia składane przez formularz zgłoszeniowy on-line umieszczonym  na stronie edu.face-clinic.pl,  e-mailem: kursy@face-clinic.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizatora na piśmie ( dalej zwane również Zamówieniem).
 6. Szkolenie – usługa szkoleniowa prowadzona w formie wykładu (stacjonarnego lub w wersji online) lub zajęć praktycznych lub w obu tych formach jednocześnie.
 7. Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniony na stronie internetowej Organizatora lub wypełniony wg wzoru przekazanego przez Organizatora, który Klient przesyła na adres e-mail w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu.
 8. Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną do osoby/firmy zgłaszającej pracownika/pracowników na szkolenie.
 9. Oferta – dokument, w którym Organizator zaproponował zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Klienta.

III. Zobowiązania Klienta.

 1.  Klient  zobowiązany jest przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług przez organizatora, zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzegać ogólnych zasad i norm współżycia społecznego.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie przed planowanym szkoleniem zgodnie z wybraną opcją płatności.
 3. Klient korzystający z serwisu ma zakaz: 
 1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne. 
 2. podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby jakiekolwiek zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 IV.  Zobowiązania Organizatora

 1.  Organizator zobowiązuje  się przeprowadzić na rzecz Klienta szkolenie w zakresie określonym w ofercie zamieszczonej na stronie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie.
 3. Organizator uprawniony jest do odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników na dane szkolenie oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które firma nie miała wpływu.

V. Warunki zgłoszenie udziału w Szkoleniu.

 1. Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, e-mailem: kursy@face-clinic.pl lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora na piśmie.
 2. W Zgłoszeniu Klient:
  a) dokonuje wyboru Szkolenia;
  b) wypełnia formularz zapisu;
  c) wskazuje dane, na jakie ma być wystawiona faktura;
  d) dokonuje wyboru sposobu płatności.
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia wystawione zostaje potwierdzenie udziału w szkoleniu i odesłane na kontakt wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 24h.
 4. Zamówienia poprzez stronę internetową lub e-mailem można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, zamówienia bezpośrednio w siedzibie organizatora można składać w godzinach pracy Organizatora.
 5. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania Zgłoszenia przez Klienta.

VI. Warunki płatności.

 1. Jeżeli nie podano inaczej ceny szkoleń podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Cena podana przy każdym Szkoleniu na stronie internetowej Organizatora jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Szkoleń znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Szkolenia:
  a) przelew elektroniczny, przelew bankowy lub karta kredytowa;
  b) płatność gotówką w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator nie gwarantuje stałego udostępniania wszystkich możliwych form płatności.
 6. Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest uregulowanie płatności przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Wszelkie koszty związane z dojazdem ponosi Klient.

VII. Warunki organizacji szkolenia.

 1.  Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora lub przesłanym na adres mailowy Klienta lub przekazanym Klientowi w siedzibie Organizatora.
 2. Po szkoleniu każdy Uczestnik na jego żądanie otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 3. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanych specjalistów do przeprowadzenia szkolenia.
 4. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w harmonogramie szkolenia.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od  Umowy, Organizator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 9. Konsument żądający rozpoczęcia Szkolenia na podstawie Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do:

a) złożenia organizatorowi wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie;

b) w przypadku odstąpienia od Umowy- zapłaty Organizatorowi kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Organizatora o odstąpieniu od Umowy.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Usług szkolenia, które Organizator wykonała w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

VIII. Prawa autorskie.

 1.  Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dysponenta Praw Autorskich.

IX. Odpowiedzialność.

 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zaczerpniętych ze strony www, z materiałów szkoleniowych oraz z samego szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości oraz nieprawidłowości będące na stronie www oraz za ewentualne wszystkie szkody związane z ewentualnym zainfekowaniem strony www szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

X. Zasady składania reklamacji.

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej.

2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora

3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

4. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

a. dane kontaktowe do Klienta/podmiotu zgłaszającego reklamację,

b. nazwę i datę szkolenia (imię i nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie), wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,

c. opis zgłoszonego problemu,

d. uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

6. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji, Klientowi przysługuje częściowy lub całkowity zwrot kosztów szkolenia albo możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

XI. Warunki Techniczne

Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora w ramach Serwisu wymaga spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych: 

a. włączenia w przeglądarce internetowej możliwości zapisu obsługi Javascript, 

b. dostępu do urządzenia typu komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową


XII. Postanowienia końcowe. 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie edu.face-clinic.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe między Organizatorem a Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 101 ze zm.).
 5. Ewentualne spory powstałe między Organizatorem a Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Face-Clinic
sp. z.o.o., sp. k.
‭+48 503 683 835
kursy@face-clinic.pl